Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Обява за събиране на заявления за работници изпълняващи доставки по домовете

Дата на публикуване: 26.04.2021 11:44

                                                                         

ОБЯВА
за събиране на заявления за работници изпълняващи доставки по домовете

 

       Община Кнежа обявява, че стартира прием на заявления за работници изпълняващи доставки по домовете по проект BG05M9OP001-6.002-0084 „Патронажна грижа + в община Кнежа”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез  Европейския социален фонд.

Право на кандидатстване за специалисти по социални дейности имат лица навършили 18 годишна възраст и отговарящи на следните изисквания:

 • Да имат завършено основно или по-високо образование;
 • В случай, че са безработни, следва да имат регистрация в ТД ,,Бюро по труда“-Кнежа;
 • Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
 • Да не са поставени под запрещение;

Необходими документи за кандидатстване за лични и социални асистенти:

 1. Писмено заявление по образец /Приложение № 1/;
 2. Копие на документ за самоличност;
 3. Автобиография в свободен текст;
 4. Копие на документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж – трудова, служебна или осигурителна книжка (при наличие на такъв);
 5. Копие на диплом за завършена степен на образование;

       Образец на заявление може да получите в сградата на общинска администрация, етаж 1, стая №110 или в деловодството на общината всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.

Документи се приемат в периода от 19.04.2021 г. до 23.04.2021 г. включително в стая № 110 в сградата на общината, с работно време от 08:30 – 17:00 часа всеки делничен ден. След приключване на приема на документи, комисия назначена със заповед на кмета на общината ще проведе подбор на два етапа:

Първи етап – допустимост на кандидатите по документи.

Втори етап – интервю с допуснатите кандидати.

След провеждане на интервютата, комисията ще направи класиране на одобрените кандидати и ще изготви списък, който ще бъде достъпен на информационното табло в общината. Одобрените кандидати за специалисти по социални дейности ще бъдат уведомени индивидуално и с тях ще бъдат сключени трудови договори за 12-месечна заетост.

Основни задачи на длъжността, съгласно Методиката за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания:

 1. Предоставяне и събиране на информация, включваща запознаване на потребителя със структурата, организацията и работния график на специалиста, поддържане на изискуемата работна документация;
 2. Социално-битови дейности, включващи поддържане на лична хигиена, поддържане на хигиена в помещението, което потребителя обитава, закупуване на хранителни продукти, лекарства и вещи от първа необходимост, съдействие при приготвяне на храна, оказване на помощ при хранене, заплащане на битови сметки, административна помощ, оказване на помощ при прием на медикаменти, съпровождане извън дома, организиране на свободното време и насърчаване на комуникацията и социалните контакти.
 3. Подпомагане на специалиста по здравни грижи при извършване на дейности, свързани с удовлетворяване на основните жизнени потребности на потребителя.

 

За повече информация:

Галя Шугльова, ръководител проект – 09132 7198

Петя Благьова, координатор – 09132 7683, стая №110 в общината