Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Обява за събиране на заявления от кандидат-потребители за ползване на Патронажна грижа +

Дата на публикуване: 26.04.2021 11:40
   
О Б Я В А
за събиране на заявления от кандидат-потребители за ползване на Патронажна грижа +

 

            В изпълнение на проект „Патронажна грижа + в община Кнежа“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05М9ОP001-6.002-0084, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Община Кнежа обявява прием на заявления и процедура за първоначален подбор на кандидат-потребители за ползване на мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда /патронажна грижа/ включващи:

 1. Здравни грижи, които ще се предоставят от специалисти по здравни грижи (медицинска сестра и рехабилитатор);
 2. Социални дейности, които ще се предоставят от специалисти по социални дейности (домашни помощници);
 3. Психологическа подкрепа и консултиране, предоставяни от специалист психолог.
 4. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги със средства на потребителите

 

Патронажната грижа включва пакет от здравни и  социални дейности в подкрепа на лица с увреждания и възрастни хора, които живеят в домашна среда. Услугата предвижда разнообразни социални, медицински, административни, битови дейности, както и дейности по доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги със средства на потребителите. Услугите се предоставят почасово или по заявка/ситуация на риск на 46 потребители, които са информирани и съгласни да участват в оценка на потребностите им и в планиране на подкрепата.

 

Кандидат-потребители, които могат да ползват мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда /патронажна грижа/:

 • Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
 • Хора с увреждания и техните семейства;
 • Лица, които са застрашени в най-голяма степен от заразяване с COVID-19.

 

 

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление по образец – предоставя се в стая № 110 на първия етаж в сградата на общината или в деловодството на общината;
 2. Документ за самоличност (копие);
 3. Документ за самоличност на законния представител – настойник или попечител (копие);
 4. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие) – ако е приложимо;
 5. Медицински протокол на ЛКК (копие) – ако е приложимо;
 6. Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие) – ако е приложимо;
 7. Удостоверение за настойничество или попечителство (копие) – ако е приложимо;
 8. Други документи.

      Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни

Документи ще се приемат в периода от 19.04.2021 г. до 23.04.2021 г. включително, в СТАЯ № 110 в сградата на община Кнежа, с работно време от 08:30 – 17:30 часа всеки делничен ден. След приключване на приема, комисия назначена със заповед на кмета на община Кнежа ще изготви индивидуална социална оценка на потребностите чрез посещение в дома на всеки кандидат-потребител подал документи и списък с класираните потребители.

 

 

За информация:

Галя Шугльова, ръководител проект – 09132 7198

Петя Благьова, координатор – 09132 7683

 

                                                                     


Наименование Брой тегления
Приложение 1-Заявление.doc 200 Изтегли документ с име "Приложение 1-Заявление.doc"
Приложение 2.doc 232 Изтегли документ с име "Приложение 2.doc"