Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Процедура за подбор на специалист по „Здравни грижи“ и ,,Рехабилитатор“/“Кинезитерапевт“

Дата на публикуване: 15.06.2021 00:44

                                                                         

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Кнежа като бенефициент по проект „Патронажна грижа + в община Кнежа”, обявява процедура за подбор на специалист по „Здравни грижи“ и ,,Рехабилитатор“/“Кинезитерапевт“, за предоставяне на здравни грижи на възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Кнежа.

 

МИНИМАЛНИ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО КАНДИДАТИТЕ СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯТ:
За длъжност спецалист „Здравни грижи“ и ,,Рехабилитатор“/“Кинезитерапевт“, е необходимо кандидатите да отговарят на следните изисквания:
- Медицински специалист с професионална квалификация „Медицинска сестра” или „Медицински фелдшер” и ,,Рехабилитатор“/“Кинезитерапевт“.
- Условия за стаж по специалността – 3 години;
- Да е дееспособно лице;
- Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност.
- Да притежава компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;
 
НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАЕМАНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:
  1. 1. Заявление до кмета на Община Кнежа за участие в подбора по образец – Приложение № 1;
  2. 2. Професионална автобиография (CV);
  3. 3. Документ за самоличност /за справка/;
  4. 4. Копие на диплома за завършено образование;
  5. 5. Копия на документи за допълнителна квалификация и преминати обучения /удостоверения,сертификати и др./;
  6. 6. Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и/или опит в съответната сфера;
  7. 7. Декларация за обработка на личните данни на кандидата по образец – Приложение №2;
  8. 8. Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства, по образец – Приложение № 3;
 
Образец на заявлението за кандидатстване и приложенията се предоставят на кандидатите  в общинска администрация Кнежа, стая 110, първи етаж /офиса на проекта/.
 
 
 
 
МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:
  • на адрес: сградата на Общинска администрация Кнежа, гр. Кнежа, ул. “Марин Боев” №69, І етаж, стая 110 или в деловодството всеки работен ден от 8.30 до 17.00ч.;
  • Подаване на документи в срок от 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г.
     
 
ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:
Подборът ще се проведе на два етапа. Първия етап включва разглеждане на получените документи от комисия, определена със заповед на кмета на общината, която ще изготви списък с допуснатите до втория етап кандидати. Втория етап е събеседване с допуснатите кандидати. В хода на събеседването кандидатите се информират за ангажиментите и основните им задължения, които са съобразени със заложените по проекта дейности, свързани с предоставянето на здравна консултация и здравни грижи. Комисията преценява възможностите за ангажиране по проекта, съобразно основната трудова заетост на кандидатите и личните им качества. След приключване на събеседването на всички допуснати кандидати, комисията по провеждане на подбора съставя протокол от проведените интервюта и класира участниците. Протоколът на комисията и окончателното класиране се представя на кмета на общината след приключване на конкурса, заедно с документите на кандидатите за съгласуване. За извършения подбор и класирането комисията информира всички участници. Класираните на първо място специалист по «Здравни грижи» и «Рехабилитатор»/»Кинезитерапевт» ще бъдат наети на граждански договор за срок от 12 месеца, считано от 12.06.2021 г.