Защита на лични данни

Виртуална Разходка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 26.04.2018г.

BG05M9OP001-2.010-0302-C01
 ПРОЕКТ „Създаване на социално предприятие
"Шивашки цех" в Община Кнежа“


26.04.2018г.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ

Община Кнежа стартира изпълнението на проект „Създаване на социално предприятие „Шивашки цех“ – гр.Кнежа“, който ще се финансира със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Проектното предложение е на стойност 195 385.52 лв.

С Решение на ръководителя на УО на ОПРЧР проектът е одобрен за финансиране на 06.03.2018 г. Предвидено е обучение и осигуряване на заетост на 19 лица за срок от дванадесет месеца.

Целта на настоящата процедура е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

Проектът предвижда да се създаде шивашки цех като социално предприятие, в което  да се шие спален и кухненски текстил за нуждите на общинските детски заведения, болница, дневен център, общински комплекс за социални услуги.

Предвидена е заетост и обучение на 19 безработни лица от следните целеви групи: безработни младежи, безработни  над 50-годишна възраст, безработни лица с основно или средно образование, продължително безработни и др./

Ще бъдат наети:

- 10 шивачи (код по НКПД 7533-1014), които ще оперират с шевни машини и оверлог;

- 4 кроячи, текстил (код по НКПД 7532-2002), които ще оперират с банциг;

- 2 контрольор, качество на продуктите (код по НКПД 7543-2009);

- 1 офис - мениджър (код по НКПД 3341-3004);

- 1 склададжия (код по НКПД 4321-2014);

- 1 чистач /хигиенист (код по НКПД 9112-0004).

Предвижда се работниците в предприятието (шивачи, кроячи и контрольори) да работят на двусменен режим на работа с цел постигане на по-висок производствен капацитет от страна на социалното предприятие. След подбор ще бъдат сключени индивидуални трудови договори за срок от 12 месеца с избраните кандидати, като след приключване на проекта ще бъде осигурена още 6 месечна заетост на лицата.

Проектът предвижда ремонт и закупуване на оборудване за три помещения – офис, склад и производствена зала, които ще бъдат обособени в сградата на МУЦТПО към Стара гимназия – гр. Кнежа.

С изпълнението на проекта ще се осигури заетост и професионална квалификация чрез придобиване на специфичен опит в новосъздаденото социално предприятие в община Кнежа. Чрез професионалната интеграция на наетите лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица, посредством квалификация и опит, ще им се даде възможност да се интегрират в сферата на социалната икономика, да повишат стандарта си на живот и да продължат кариерното си развитие.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 1. Основна рубрика: Инвестиционни проекти
 2. Напредък по изпълнението на проект по схема „Независим живот“
 3. Стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
 4. Процедури за подбор
 5. Частичен прием на заявления за лични и социални асистенти за с.Еница
 6. Заключителна пресконференция по проект „Подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи в Община Кнежа, чрез предоставяне на комплексни услуги в домашна среда“
 7. ФОНДЪТ ЗА МАЛКИ ГРАНТОВЕ НА ПРОГРАМА РОМАКТ ПОДПОМОГНА РОМСКАТА ОБЩНОСТ В ОБЩИНА КНЕЖА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
 8. Информация за дарение
 9. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 26.04.2018г. - Текуща страница
 10. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 02.07.2018г.
 11. Стартира прием на заявления за здравен консултант
 12. Документи за кандидатстване
 13. Програма РОМАКТ
 14. Стартира приемане на заявления
 15. Списък на одобрените кандитати
 16. Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище
 17. Покана за изразяване на интерес.
 18. Край на ремонтните дейности
 19. Първа копка
 20. Стартира прием на заявления за лични и социални асистенти
 21. COVID-19-Дарение
 22. Ремонт на ПГЗ \\"Стефан Цанов"
 23. Осигуряване на топъл обяд
 24. Проект „Приеми ме 2015“
 25. "Процедура Независим живот"
 26. Оперативна програма "Околна среда 2007-2013"
 27. Реализация на проект: „Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и родители в Община Кнежа”
 28. Проект „Създаване на социално предприятие \\"Шивашки цех\\" в Община Кнежа“
 
 

Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
80 % Complete (success)
По-скоро да :
4 % Complete (success)
По-скоро не :
3 % Complete (success)
Не :
13 % Complete (success)