Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Стартира приемане на заявления

                                                          

/assets/Proekti/Nezavisim jivot/NEZAV JIVOT LOGO.jpg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

         Община Кнежа обявява, че стартира приемане на заявления за социални асистенти и потребители на социалната услуга по проект BG05M9OP001-2.002-0053-C001 „Подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи в Община Кнежа, чрез предоставяне на комплексни услуги в домашна среда”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Приема на зяавления ще започне на 30.11.2015г. и ще продължи до 04.12.2015г. включително.

 

I.                   Необходими документи за кандидатстване за социални асистенти:

 

1.      Попълнено заявление до Кмета на Община Кнежа (по образец);

 1. Копие на лична карта и оригинал за справка;
 2. Автобиография;
 3. Копие от диплома за завършено образование и оригинал за справка;

      5.   Копие от трудова/ви книжка/ки.

      6. Копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти (или декларация-свободен текст, с описание за завършен обучителен курс).

 

       II.  Необходими документи за кандидатстване за потребители на социалната услугата:

1.      Попълнено заявление до Кмета на Община Кнежа (по образец);

 1. Копие от лична карта и оригинал за справка;
 2. Копие от удостоверение за раждане (ако кандидата е дете, придружено от копие на лична карта на законния му представител и оригинал за справка);
 3. Копие от личен амбулаторен картон, при наличие на такъв и оригинал за справка;
 4. Копие от експертно решение на ДЕЛК, ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има такова и оригинал за справка;

 

        Заявления може да получите в сградата на общинска администрация, етаж 1, стая №110.

 

Крайният срок за подаване на документи е 04.12.2015г.

 

За повече информация стая №110 в сградата на общинска администрация или на телефон: 09132 7683.

 


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


Инвестира във вашето бъдеще!

 

 

 1. Основна рубрика: Инвестиционни проекти
 2. Напредък по изпълнението на проект по схема „Независим живот“
 3. Стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
 4. Процедури за подбор
 5. Частичен прием на заявления за лични и социални асистенти за с.Еница
 6. Заключителна пресконференция по проект „Подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи в Община Кнежа, чрез предоставяне на комплексни услуги в домашна среда“
 7. ФОНДЪТ ЗА МАЛКИ ГРАНТОВЕ НА ПРОГРАМА РОМАКТ ПОДПОМОГНА РОМСКАТА ОБЩНОСТ В ОБЩИНА КНЕЖА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
 8. Информация за дарение
 9. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 26.04.2018г.
 10. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 02.07.2018г.
 11. Стартира прием на заявления за здравен консултант
 12. Документи за кандидатстване
 13. Програма РОМАКТ
 14. Стартира приемане на заявления - Текуща страница
 15. Списък на одобрените кандитати
 16. Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище
 17. Покана за изразяване на интерес.
 18. Край на ремонтните дейности
 19. Първа копка
 20. Стартира прием на заявления за лични и социални асистенти
 21. COVID-19-Дарение
 22. Ремонт на ПГЗ \\"Стефан Цанов"
 23. Осигуряване на топъл обяд
 24. Проект „Приеми ме 2015“
 25. "Процедура Независим живот"
 26. Оперативна програма "Околна среда 2007-2013"
 27. Реализация на проект: „Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и родители в Община Кнежа”
 28. Проект „Създаване на социално предприятие \\"Шивашки цех\\" в Община Кнежа“
 
 

Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
80 % Complete (success)
По-скоро да :
4 % Complete (success)
По-скоро не :
3 % Complete (success)
Не :
13 % Complete (success)