Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Частичен прием на заявления за лични и социални асистенти за с.Еница

/assets/Proekti/Nezavisim jivot/NEZAV JIVOT LOGO.jpg 
ОБЯВЛЕНИЕ

 

       Община Кнежа обявява, че стартира частичен прием на заявления за лични и социални асистенти за с.Еница, Община Кнежа по проект BG05M9OP001-2.002-0053-C001 „Подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи в Община Кнежа, чрез предоставяне на комплексни услуги в домашна среда”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Право на кандидатстване за лични и социални асистенти имат лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, съгласно чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване.

МИНИМАЛНИ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО КАНДИДАТИТЕ СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯТ:

 

o          да имат завършено основно образование;

o          да са регистрирани като безработни лица в  ТД „Бюро по труда“ Кнежа;

o          да са лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия, за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране;

o          да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

o          да не са поставени под запрещение;

 

 

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА СОЦИАЛНИ АСИСТЕНТИ/ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ:

 

o          писмено заявление по образец;

o          копие от лична карта;

o          автобиография;

o          копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж – трудова, служебна или осигурителна книжка (при наличие на такъв);

o          копие от сертификат за преминато обучение по подобен проект (при наличие на такъв)

o          копие от диплом за завършена основна степен на образование;

o          копия от други документи за придобити допълнителни квалификации, касаещи работата като социални асистенти/лични асистенти (при наличие на такива);

o          всеки, който е завършил обучителен курс по сходни програми/проекти, трябва да приложи копие на удостоверение/сертификат;

Приемът на заявления ще започне на 25 август 2017 г. и ще продължи до 28 август 2017 г. включително.

       Заявления може да получите в сградата на общинска администрация – Кнежа, етаж 1, стая №110 или в Кметство с.Еница.

Крайният срок за подаване на документи е 28 август 2017 г. включително.

За повече информация стая №110 в сградата на общинска администрация или на телефон: 09132 7683.


 1. Основна рубрика: Инвестиционни проекти
 2. Напредък по изпълнението на проект по схема „Независим живот“
 3. Стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
 4. Процедури за подбор
 5. Частичен прием на заявления за лични и социални асистенти за с.Еница - Текуща страница
 6. Заключителна пресконференция по проект „Подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи в Община Кнежа, чрез предоставяне на комплексни услуги в домашна среда“
 7. ФОНДЪТ ЗА МАЛКИ ГРАНТОВЕ НА ПРОГРАМА РОМАКТ ПОДПОМОГНА РОМСКАТА ОБЩНОСТ В ОБЩИНА КНЕЖА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
 8. Информация за дарение
 9. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 26.04.2018г.
 10. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 02.07.2018г.
 11. Стартира прием на заявления за здравен консултант
 12. Документи за кандидатстване
 13. Програма РОМАКТ
 14. Стартира приемане на заявления
 15. Списък на одобрените кандитати
 16. Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище
 17. Покана за изразяване на интерес.
 18. Край на ремонтните дейности
 19. Първа копка
 20. Стартира прием на заявления за лични и социални асистенти
 21. COVID-19-Дарение
 22. Ремонт на ПГЗ \\"Стефан Цанов"
 23. Осигуряване на топъл обяд
 24. Проект „Приеми ме 2015“
 25. "Процедура Независим живот"
 26. Оперативна програма "Околна среда 2007-2013"
 27. Реализация на проект: „Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и родители в Община Кнежа”
 28. Проект „Създаване на социално предприятие \\"Шивашки цех\\" в Община Кнежа“
 
 

Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
80 % Complete (success)
По-скоро да :
4 % Complete (success)
По-скоро не :
3 % Complete (success)
Не :
13 % Complete (success)