Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Заключителна пресконференция по проект „Подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи в Община Кнежа, чрез предоставяне на комплексни услуги в домашна среда“

/assets/Proekti/Nezavisim jivot/NEZAV JIVOT LOGO.jpg
 20.12.2017г.
 
ПРИКЛЮЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО ПРОЦЕДУРА „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА ЗА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ
В ОБЩИНА КНЕЖА
 

 

На 19.12.2017 г. се проведе заключителна пресконференция по проект „Подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи в Община Кнежа, чрез предоставяне на комплексни услуги в домашна среда“. Проектът се изпълняваше на територията на общината в продължение на 28 месеца. Стойността на проекта е 495 252 лв. осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. По проекта се предоставяха интегрирани социални услуги в домашна среда на лица с различна степен на увреждания в т.ч. и деца с увреждания; възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; самотно живеещи тежко болни лица. С отпуснатите европейски средства бяха осигурени грижи, чрез услугите „Личен асистент“ и „Социален асистент“ за над 80 нуждаещи се лица от всички населени места в общината за целия период на проекта. Беше осигурена заетост на над 40 безработни лица, назначени на трудов договор като Лични и Социални асистенти. Ежемесечно всички потребители получаваха и здравни консултации, а периодично психолог предоставяше психологическа подкрепа на персонала, предоставящ социални услуги и мотивационна и психологическа подкрепа на потребителите. Наетите социални и лични асистенти преминаха въвеждащо и надграждащо обучение с цел подобряване на професионалната им компетентност и повишаване качеството на предоставяните услуги.

С изпълнението на дейностите се постигнаха заложените цели, а именно: осигуряване на достъп до дългосрочна и качествена социална и здравна грижа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване; създаване на качествен и устойчив модел на интегрирани общински социални услуги; осигуряване на заетост на безработни лица в трудоспособна възраст и намаляване нивото на безработицата на територията на Община Кнежа.

Изпълнението на този проект е стъпка напред в стремежа на Община Кнежа към подобряване качеството на живот, преодоляване на изолацията и оказване на подкрепа на хората в неравностойно положение.

 


 1. Основна рубрика: Инвестиционни проекти
 2. Напредък по изпълнението на проект по схема „Независим живот“
 3. Стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
 4. Процедури за подбор
 5. Частичен прием на заявления за лични и социални асистенти за с.Еница
 6. Заключителна пресконференция по проект „Подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи в Община Кнежа, чрез предоставяне на комплексни услуги в домашна среда“ - Текуща страница
 7. ФОНДЪТ ЗА МАЛКИ ГРАНТОВЕ НА ПРОГРАМА РОМАКТ ПОДПОМОГНА РОМСКАТА ОБЩНОСТ В ОБЩИНА КНЕЖА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
 8. Информация за дарение
 9. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 26.04.2018г.
 10. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 02.07.2018г.
 11. Стартира прием на заявления за здравен консултант
 12. Документи за кандидатстване
 13. Програма РОМАКТ
 14. Стартира приемане на заявления
 15. Списък на одобрените кандитати
 16. Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище
 17. Покана за изразяване на интерес.
 18. Край на ремонтните дейности
 19. Първа копка
 20. Стартира прием на заявления за лични и социални асистенти
 21. COVID-19-Дарение
 22. Ремонт на ПГЗ \\"Стефан Цанов"
 23. Осигуряване на топъл обяд
 24. Проект „Приеми ме 2015“
 25. "Процедура Независим живот"
 26. Оперативна програма "Околна среда 2007-2013"
 27. Реализация на проект: „Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и родители в Община Кнежа”
 28. Проект „Създаване на социално предприятие \\"Шивашки цех\\" в Община Кнежа“
 
 

Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
80 % Complete (success)
По-скоро да :
4 % Complete (success)
По-скоро не :
3 % Complete (success)
Не :
13 % Complete (success)